NA KOLEČKÁCH
občanské sdružení

STANOVY

 

Občanského sdružení Na kolečkách

 

Článek 1.

Základní ustanovení

Občanské sdružení Na kolečkách je dobrovolné sdružení občanů, které prosazuje specifické zájmy a potřeby osob s těžkým zdravotním postižením.

Kontaktní adresa: Občanské sdružení Na kolečkách, Petrov 1, 602 00 BRNO.

Oblast působnosti: Česká republika

 

Článek 2.

Právní poměry

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

Článek 3.

Cíle a program činnosti organizace

Základním cílem Občanského sdružení Na kolečkách je podpora vzniku a rozvoje bezbariérových kulturních a společenských zařízení přístupných handicapovaným lidem. Organizace akcí poskytujících příležitosti k setkávání lidí zdravých i handicapovaných a podpora integrace spoluobčanů s postižením do normálního společenského života.

 1. Hlavní činnost

 

  • Organizace kulturních a společenských akcí
  • Jednání s kulturními institucemi a organizacemi o bezbariérových přístupech
  • Organizace sbírkových akcí na pomoc handicapovaným spoluobčanům
  • Organizace zájmových kroužků pro zdravotně postižené
  • Vydávání informačních materiálů
  • Provozování bezbariérového komunitního centra  

 

 1. Doplňková činnost

·        Provozování bezbariérové čajovny

Tuto činnost provozuje Občanské sdružení Na kolečkách výhradně za účelem získání finančních prostředků pro uskutečňování své činnosti hlavní. Tato činnost je provozována v souladu s platnými právními předpisy.

 

Článek 4.

Členství

 1. členem Občanského sdružení Na kolečkách může být každý občan ČR starší 15 let, který chce svou dobrovolnou činností napomáhat naplňování cílů organizace a ztotožňuje se s těmito stanovami.
 2. O přijetí za člena organizace rozhoduje výbor na základě písemné žádosti (přihlášky) a dokladu o zaplacení ročního příspěvku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí výborem za člena.
 4. Dokladem členství je evidenční list.
 5. Členská práva:

-          podílet se na veškeré činnosti Občanského sdružení Na kolečkách

-          být volen do orgánů sdružení

-          podávat návrhy, náměty a připomínky

-          podávat revizní komisi náměty a návrhy

 

 

 

 

 1. Členské povinnosti

-          řídit se stanovami Občanského sdružení Na kolečkách

-          platit roční příspěvky

-          v rámci svých možností a schopností se aktivně podílet na plnění programů

-          vykonávat samostatně a iniciativně funkce a úkoly, kterými byl pověřen

-          nepoškozovat svým jednáním dobré jméno organizace

 

 1. Zánik členství

o       vystoupením

o       zrušením členství z důvodu úmrtí

o       o zrušení členství z důvodu neplnění členských povinností rozhoduje výbor organizace

o       zrušením (zánikem) organizace

 

Článek 5.

Organizační uspořádání

Orgány Občanského sdružení Na kolečkách jsou:

a)     členská schůze

b)     sekretariát sdružení

c)      výbor sdružení

d)     revizní komise

Ad a)  Nejvyšším orgánem Občanského sdružení Na kolečkách je členská schůze. Stanovuje a projednává hlavní úkoly a činnosti organizace, schvaluje roční zprávu o činnosti sekretariátu sdružení, volí výbor sdružení a revizní komisi sdružení, schvaluje roční finanční uzávěrku výboru sdružení, roční zprávu revizní komise a jednací řády orgánů sdružení, rozhoduje o výši ročních členských příspěvků, schvaluje a případně mění stanovy sdružení, vydává usnesení a doporučení revizní komisi.

Členskou schůzi svolává sekretariát nejméně jednou ročně.

Ad b)  Sekretariát je výkonným orgánem sdružení a řídí a organizuje jeho činnost v období mezi členskými schůzemi na základě jejich usnesení a podle pokynů výboru.

Měsíčně předkládá zprávu o své činnosti výboru sdružení a jedenkrát ročně předkládá zprávu o činnosti sdružení členské schůzi sdružení.

 

Členové sekretariátu jsou statutárními zástupci sdružení a volí je výbor sdružení ze svých řad. Počet členů sekretariátu stanoví výbor sdružení. Volební období je dvouleté.

Členové sekretariátu jednají jménem sdružení samostatně.

Sekretariát sdružení hospodaří s finančními prostředky sdružení na základě pokynů výboru sdružení a v souladu s usneseními členské schůze sdružení.

Ad c)  Výbor sdružení dohlíží na řízení a organizaci činnosti sdružení v období mezi členskými schůzemi na základě jejich usnesení a v souladu se stanovami.

Výbor sdružení je volen členskou schůzí. Volební období je dvouleté. Počet členů stanovuje členská schůze, vždy však lichý počet.

Výbor sdružení řídí svými pokyny činnost sekretariátu sdružení, přijímá nové členy sdružení a předkládá členské schůzi sdružení roční finanční uzávěrku.

Schází se nejméně jedenkrát měsíčně.

Ad d)  Revizní komise kontroluje finanční hospodaření sdružení a dodržování stanov jako i usnesení členské schůze.

Revizní komisi volí členská schůze a volební období je dvouleté. Počet členů stanovuje členská schůze, vždy však lichý počet.

Revizní komise pracuje průběžně na základě doporučení členské schůze, které předkládá roční zprávu.

Členové sdružení mohou revizní komisi předkládat své náměty a návrhy, orgány sdružení jsou povinny, na základě vyžádání, předkládat revizní komisi veškeré materiály související s činností sdružení.

 

Článek 6.

Finanční hospodaření

Sdružení hospodaří s finančními prostředky, které získává formou členských příspěvků, darů, grantů, dotací a z výnosů sbírkových akcí na pomoc handicapovaným  spoluobčanům, komunitního centra a bezbariérové čajovny.

Finančními prostředky sdružení disponuje sekretariát sdružení na základě pokynů výboru sdružení v souladu s usnesením členské schůze sdružení.

Created by Zedna Brickick Website. © CMSSS verze 1.9.3 | cz | Admin
OGY1OT